Dịch Vụ Chuyển phát tiết kiệm
http://vietpost.vn/upload/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5_chuy%E1%BB%83n_ph%C3%A1t_Ti%E1%BA%BFt_ki%E1%BB%87m_160308103840.jpgDịch vụ chuyển phát Tiết kiệm
Dịch vụ chuyển phát Tiết kiệm (Economy) là dịch vụ dành cho những khách hàng thường xuyên gửi hàng với giải pháp tiết kiệm tối ưu chi phí, nhưng không cần phải sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.
Dịch vụ chuyển phát Tiết kiệm (Economy) là dịch vụ dành cho những khách hàng thường xuyên gửi hàng hóa với giải pháp tiết kiệm tối ưu chi phí, nhưng không cần phải sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh. Dịch vụ Economy của TanDat Post tiết kiệm cho khách hàng rất nhiều phí vận chuyển nhưng vẫn đảm bảo thời gian cho công việc cũng như an toàn hàng hóa.

 

 
picture